ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A szervezet megnevezése: Loda-Kert Szolgáltató Kft.

A szervezet székhelye: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 4/1

A szervezet telephelye: 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos u. 202

A szervezet elérhetőségei:

e mail: info@lodakert.hu

telefon: +36 30 432 7728

               +36 30 786 0360

weblap: www.lodakert.hu

A Loda-Kert Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során.

Az adatvédelmi tájékoztató célja

A Loda-Kert Kft. – továbbiakban: Adatkezelő – a web oldala által nyújtott szolgáltatásaihoz – mely lehet (i) munkaerő toborzási tevékenység, (ii) üzleti tevékenységgel vagy iii) kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés – a vele kapcsolatba lépő külső harmadik személyek, felhasználók személyes adatait kizárólag az adott megkereséssel, szolgáltatással kapcsolatban, annak céljából kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető az Adatkezelő által működtetett www.lodakert.hu weblap kezdő oldalának láblécében.

Az Adatkezelő jogosult az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az adatkezelési tájékoztató módosítása esetén az Adatkezelő a felhasználót a változásokról a www.lodakert.hu weboldalon történő közzététel útján értesíti. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépést követő igénybevételével elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Az Adatkezelő tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Lényeges fogalmak, meghatározások

 • GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • érintettek köre: Az Adatkezelővel szerződésben(jogviszonyban) álló természetes személyek
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

Az adatkezelés irányelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Személyes adatok kezelése

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. Az Adatkezelő szolgáltatásának igénybevételével az érintett személy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot, illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

  A Loda-Kert Kft., mint Adatkezelő tevékenységével összefüggésben az alábbi adatkezelési tevékenységet végzi:

  1.) Üzleti tevékenységgel, kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

   1.1 Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az Info tv. és GDPR 6.cikk (1) bek. a.) pont, jogalapja: az érintett személy önkéntes hozzájárulása.

  1.2 Az adatkezelés célja és időtartama: Az adott megkeresés teljesítése, az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásig történik.

  1.3 A kezelt adatok köre:

  név; e- mail cím; szükség esetén telefonszám

   2.) Munkaerő toborzással kapcsolatos adatkezelés

   

   2.1 Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az Info tv. és a GDPR 6.cikk (1) bek. a.) pontja jogapja: az érintett személy önkéntes hozzájárulása.

  2.2 Az adatkezelés célja és időtartama: Az érintett tájékoztatása a legfrissebb betöltendő munkakörökről ás az adott pozícióra történő jelentkezés biztosítása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásig történik.

  2.3A kezelt adatok köre:

  név

  születési név

  születési idő és hely

  adóazonosító

  taj szám

  lakcím

  e mail cím

  telefonszám

  COOKIE-K használata

  Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja a Felhasználó böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentese a Felhasználó bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatókról. A cookie nem tartalmaz személyes információkat és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására.

  A cookie jogszabályi háttere és jogalapja: Az Info tv., valamint a Felhasználó, azaz a honlap látogatójának önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: Az állandó sütik 1 évig tárolódnak a felhasználó számítógépén, vagy amig azokat a Felhasználó nem törli le. Az ideiglenes sütik addig tárolódnak, amíg a Felhasználó az adott típusú összes böngészője bezárásra nem kerül.

  A Loda-Kert Kft. mint Adatkezelő a Google Analytics sütiket használ annak érdekében, hogy információt gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogy a honlap látogatói hogyan használják a weboldalt. Ezen sütik nem tudják az adott személyt beazonosítani (az éppen akkor használt IP címet is csak részben rögzíti), olyan információt gyűjtenek, hogy pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek, mindezt a weboldal fejlesztése, a felhasználók számára biztosított élmények javítása céljából. 

  A weboldalon használt cookie ellenőrzése, kikapcsolása az alábbi módon lehetséges:

  Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu, vagy

  chrome://settings/content/cookies

  Az érintett személy tájékoztatása, jogai

  A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

  Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint, hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon.

  Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni.

  Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá, ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik.

  Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

   A tájékoztatás kéréshez való jog

   Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

  A helyesbítéshez való jog

  Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

   A törléshez való jog

  Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

  A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

  Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

  A tiltakozáshoz való jog

  Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

  URL https://naih.hu

  koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

  Adatbiztonság

  Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

  Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

   Adatvédelmi incidens

   Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

  Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

  Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

  Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és azilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
  • Polgári Törvénykönyv